Domov sociálnych služieb Méta sa nachádza v meste Martin, ktoré leží neďaleko sútoku rieky Turiec s Váhom v Turčianskej kotline obkolesenej vrchmi Malej a Veľkej Fatry, Žiaru a Kremnických vrchov a je známe svojou bohatou národnou históriou.

DSS Méta poskytuje komplexné sociálne služby dospelým mentálne postihnutým občanom s pridruženými duševnými poruchami a poruchami správania vo svojich piatich prevádzkach:

Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, Martin

ambulantný (denný) pobyt – kapacita 22

týždenný pobyt – kapacita 16

Domov sociálnych služieb Méta, Medňanského 2402/48, Priekopa

ambulantný (denný) pobyt – kapacita 20

Domov sociálnych služieb Méta, Pod kanálom 5/6  Lipovec

ambulantný (denný) pobyt – kapacita 10

celoročný pobyt – kapacita 27

Špecializované zariadenie, Ing. Kožucha 1158/7, Sučany

celoročný pobyt pre ženy – kapacita  8

Zariadenie podporovaného bývania, Pod kanálom 46/5, Lipovec

celoročný pobyt – kapacita  8

V súčasnej dobe má  DSS Méta celkovú kapacitu 111 prijímateľov sociálnej služby.

História DSS Méta Martin

2020

Investičný projekt I. etapa zateplenie prevádzky Martin

2019

Investičný projekt prístavba výťahu a zateplenie budovy prevádzka Lipovec, výmena strešnej krytiny na prevádzke ŠZ Sučany

2018

Implementácia podmienok kvality na základe procesného riadenia, zaškolenie vlastníkov, subvlastníkov ako i samotných aktérov procesov na jednotlivých prevádzkach

2017

Audit organizácie, začiatok transformácie sociálnych služieb ako dlhodobého procesu, ktorého cieľom je zmena kvality života užívateľov sociálnych služieb

30.11.2017

Stavebné úpravy a zateplenie budovy Priekopa

30.11.2017

Stavebné úpravy a zateplenie budovy prevádzka ZPB Lipovec

1.12.2013

Otvorenie novej prevádzky Zariadenie podporovaného bývania Lipovec, ako súčasť Domova sociálnych služieb Méta. ZPB poskytuje celoročný pobyt pre mužov.

1.5.2011

Otvorenie novej prevádzky Špecializované zariadenie Sučany, ako súčasť Domova sociálnych služieb Méta. ŠZ poskytuje celoročný pobyt pre ženy.

1.6.2010

Zmena názvu Domov sociálnych služieb Méta so sídlom organizácie Ul. Palkovičova 1, Martin.

1.7.2008

Priradenie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Pod kanálom 5, Vrútky – Lipovec k DSS Martin. DSS Lipovec poskytuje denný a celoročný pobyt.

1.1.2005

Priradenie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Medňanského 48, Priekopa k DSS Martin. V DSS Priekopa sa poskytuje denný pobyt.

1.1.2004

Prechod Domova sociálnych služieb do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

1.7.1998

Bol zriaďovacou listinou zriadený Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých pod správou Krajského úradu v Žiline.

1.10.1996

Celková rekonštrukcia budovy

11.11.1991

Bol otvorený Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež v Martine na Ul. Pionierov 1. Zabezpečoval denný a týždenný pobyt.