Image
DSS MÉTA TELEFÓN 043 4 23 93 73 FAX 043 4 28 85 23 E-MAIL dss@dss-meta.sk ADRESA J. Palkoviča 4010/1
MARTIN

Šport

Prijímatelia Domova sociálnych služieb Méta sa aktívne venujú rôznorodým športovým aktivitám.

Plávanie

Prijímatelia sa stretávajú pravidelne každý pondelok na plavárni vo fit klube hurbanka v martine. Táto športová aktivita je vhodná pre prijímateľov s nízkou, strednou aj vysokou mierou podpory. Individuálne aj vďaka trénerovi z radu rodičov sa venujeme prijímateľom podľa ich potrieb a záujmov.

dss-meta-martin-plavanie-bazen

Prijímatelia si zdokonaľujú svoje plavecké štýly, učia sa nové plavecké štýly. Venujeme sa nácviku správneho dýchania do vody, skákania do vody, korekcii nesprávneho zaťaženia ramien a paží na úkor pohybu nôh. Nezabúdame ani na hry vo vode. Prijímatelia sa pripravujú na plavecké preteky.

dss-meta-martin-plavanie-bazen

Veľké plavecké zručnosti plavci predvádzajú na plaveckých pretekoch. 6.5.2017 sa zúčastnili   plaveckých pretekov viceprimátora mesta Trenčína. Plavecký tím mal šesť pretekárov. Plávali s veľkým nasadením a pretože majú za sebou dobrú plaveckú prípravu podarilo sa im  získať šesť medailí: zlatú, dve strieborné a tri bronzové.

dss-meta-tim-plavecký-plavanie.sport-trencin

Kolkárske tréningy

Prijímatelia z prevádzky Priekopa pravidelne 2-3 krát do mesiaca navštevujú Kolkáreň v Martine – Priekope, kde prebiehajú kolkárske tréningy. Pod vedením trénera sa  učia pravidlám hry, zdokonaľujú sa  v hre. Svoje schopnosti každý rok zúročia v Okresnej kolkárskej lige zdravotne postihnutých. V roku 2017 za účasti 15 družstiev získali krásne 3. miesto V spomínanej súťaži v kategórii jednotlivcov sme získali 2 miesto. 25.10.2017 prijímatelia úspešne reprezentovali na 3. ročníku Memoriálu S. Blahutu v kolkárskom turnaji v Kolkárni v Martine –Priekope. Získali 1. a 3. miesto v kategórii Muži a 1. miesto v kategórii Ženy.

Zamestnanci prevádzky Priekopa dva krát do roka organizujú kolkársky turnaj pre prijímateľov zo všetkých prevádzok nášho zariadenia.

dss-meta-kolkarsky-trening-sport

Špeciálne Olympiády Slovensko | Special Olympics Slovakia

Prijímatelia zo všetkých prevádzok sú členmi Špeciálnych olympiád Slovensko. Ide o športovú organizáciu, ktorá poskytuje tréningy a súťaže deťom a dospelým s mentálnym postihnutím vo všetkých druhoch olympijských športov. Ide o 45 prijímateľov, ktorí sú registrovaní v športových disciplínach: futbal, boccia, stolný tenis, atletika, bežecké a alpské lyžovanie, plávanie. Veľké úspechy zaznamenávame v športoch plávanie, atletika – beh, lyžovanie.

V dňoch 21.-23.6.2017 si naši piati športovci naplno užívali radosť z výkonov a víťazstiev počas  X. Národných pretekov špeciálnych olympiád v Šamoríne. Súťažili v plávaní a v atletike – behu a nedali sa zahanbiť. Svedčí o tom počet medailí: 3 zlaté, 5 strieborných a 1 bronzová. Stretnutie nám prinieslo nové priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky či spomienky. A opäť sa potvrdilo heslo všetkých športovcov, že „Túžbu víťaziť máme rovnakú.“

specialna-olympiada-slovensko-dss-meta-martin

Martinská  celoročná olympiáda rekreačných športovcov MCORŠ

Aj v  priebehu roka 2017 sme sa zúčastňovali pretekov MCORŠ. Ide o Martinskú celoročnú olympiádu rekreačných športovcov. Dané športové podujatie prebieha pod záštitou mesta Martin. Umožňuje širokej verejnosti otestovať si svoju výkonnosť vo viacerých druhoch rekreačného športu. Ide o tieto športy: kolky, beh, cyklistika, korčuľovanie, plávanie. Prvého preteku ‘’kolky”’, ktoré sa uskutočnilo 24.2.2017  sa zúčastnilo viacero prijímateľov z dvoch prevádzok. Dvom z nich sa podarilo umiestniť na krásnom 1. a 3. mieste v kategórii Muži do 40 rokov. Spomínaná súťaž prebiehala  v Kolkárni v Martine – Priekope. 25.10.2017 sa posledného kola -plaveckých   pretekov- v Mestskej plavárni Sunny zúčastnili naši štyria športovci.

dss.meta-martin-MCORŠ-sport

BOCCIA

Prijímatelia sa venujú aj športu boccia. Priestorové podmienky pre túto hru sú vytvorené na prevádzke Sever. Ide o strategickú hru, kde sa používajú lopty dvoch farieb. Dôležitú úlohu zohráva biela lopta“ jack“, ku ktorej sa hádžu farebné lopty. Hra je vhodná pre prijímateľov s nízkou, strednou a vysokou mierou podpory, ako aj pre prijímateľov s poruchou funkcie horných a dolných končatín. Zamestnanci z prevádzky Sever organizujú každý rok novoročný turnaj v bocci pre prijímateľov zo všetkých prevádzok.

dss-meta-martin-boccia-sport

Beh, bežecké tréningy

Vzhľadom  k tomu, že prijímatelia prejavili záujem aj o bežecké tréningy, začali sme ich realizovať raz týždenne v letnom období na Atletickom areáli na Východnej ulici v Martine. Počas chladnejších dní bežecké tréningy pokračujú vo Vrútkach pri ZŠ H. Zelinovej. Máme záujem pokračovať v týchto tréningoch aj v zimnom období. Tréningy sú vhodné pre prijímateľov s nízkou, strednou a vysokou mierou podpory. Podľa miery podpory volíme metódy, dĺžky trate. Venujeme sa bežeckej abecede, nácviku rôznych štartov, krátkym a dlhším behom.

beh-bezecke-treningy-dss-meta-martin-sport