Image
DSS MÉTA TELEFÓN 043 4 23 93 73 FAX 043 4 28 85 23 E-MAIL dss@dss-meta.sk ADRESA J. Palkoviča 4010/1
MARTIN

Politika kvality DSS Méta Martin

Manažment kvality DSS Méta Martin sa zaväzuje poskytovať sociálne služby občanom s mentálnym postihnutím so zameraním na individuálny prístup, tvorbou zmysluplných aktivít, s primeranou mierou podpory a vnímavým prístupom kvalifikovaných zamestnancov, za plnej podpory rodiny a komunity.

Ciele kvality

 1. V roku 2017 implementovať procesný prístup riadenia v organizácií a tak prerozdeliť kompetentnosť a zodpovednosť pracovníkov.
 2. Všetky odborné procesy realizovať za aktívnej účasti a spolurozhodovaní prijímateľa sociálnej služby prostredníctvom užívateľských rád a za aktívneho využitia metód a techník sociálnej práce.
 3. V roku 2017 – 2018 zabezpečiť dostatočné zdroje na vytvorenie chránených pracovných miest pre dvoch prijímateľov sociálnych služieb
 4. Dvakrát do roka zorganizovať rekondičné pobyty pre prijímateľov sociálnych služieb s vysokou mierou podpory za podpory rodiny a komunity.
 5. V rokoch 2017 – 2020 vypracujeme koncepciu spolupráce s rodinnými príslušníkmi.
 6. V rokoch 2017 – 2018 v spolupráci s rodinnými príslušníkmi a  OZ Matka a dieťa Turca na prevádzke Priekopa vybudovať altánok a revitalizovať záhradu, ktorá bude slúžiť ako priestor pre aktívny odpočinok.
 7. V roku 2018 zorganizuje výmenné pracovné stretnutie pre pracovníkov DSS Méta v zariadení podporovaného bývania v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
 8. Na každej z prevádzok vyškoliť zamestnanca na riadenie adaptačného procesu a odborné vypracovanie individuálneho plánu vzdelávania zamestnancov.
 9. Dvakrát do roka zorganizujeme spoločný teambilding zameraný na tímovú prácu a budovanie vzájomných vzťahov medzi zamestnancami.
 10. V oblasti stravovania zavedieme možnosti výberu z dvoch hlavných jedál, ktoré budú ilustrované, aby sa prijímateľ mohol ľahšie rozhodnúť.
 11. Na prevádzke Sever vybudujeme v rokoch 2017 – 2018 centrum fyzioterapie a následne vypracujeme plán fyzioterapie.
 12. Vytvárať pracovné prostredie podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a partnerstvo.

Uplatňovať princíp prevencie pred princípom nápravy.