Image
DSS MÉTA TELEFÓN 043 4 23 93 73 FAX 043 4 28 85 23 E-MAIL dss@dss-meta.sk ADRESA J. Palkoviča 4010/1
MARTIN

Koncept spolupráce s rodinnými príslušníkmi

Koncept spolupráce s rodinnými príslušníkmi vzniká na základe uvedomenia si dôležitosti sledovaných cieľov:

1. Nastavenie kvalitnej sociálnej služby so zameraním na individuálny prístup k prijímateľovi

2. Vzájomná informovanosť a správna komunikácia

3. Dôvera rodiča k personálu a  jeho ochota spolupracovať

4. Jednotný prístup

 • Spoluprácu nastavujeme  pri prvom kontakte s občanom, ktorý prejaví záujem o službu v našom zariadení.
 • Empatickým prístupom podávame dôveryhodné informácií o našom zariadení ako i ponuke sociálnych služieb.
 • Ponúkame odborné poradenstvo a odborné usmernenie pri podávaní žiadosti o sociálnu službu.
 • Usilujeme sa dôkladne poznať prijímateľa v domácom prostredí.
 • Vytvárame priestor pre účasť rodičov v zariadení v období adaptácie prijímateľa.
 • Rodina aktívne vstupuje do procesu individuálneho plánovania.
 • V individuálnom pláne má rodina jasne formulovanú náplň spolupráce.
 • Pre zaistenie vyrovnanosti a spokojnosti prijímateľa v prostredí DSS i doma, nastavujeme úzku spoluprácu medzi personálom zariadenia a rodinou, ktorej základy budujeme na vzájomnej informovanosti o všetkých dôležitých ako i zdanlivých maličkostiach, týkajúcich sa prijímateľa,  počnúc jeho rannou náladou, cez prežívanie počas pobytu v DSS, končiac kvalitou jeho nočného spánku.
 • Stretnutia rodičov a priateľov smerujeme k odovzdávaniu si poznatkov a skúsenosti v širšej komunite a vytváraniu priestoru pre vzájomné poznávanie sa rodičov.
 • Osobné konzultácie využívame ako nástroj pri budovaní vzájomnej dôvery.
 • Prostredníctvom kľúčových  pracovníkov zabezpečujeme odovzdanie kompetentných informácií o prijímateľovi počas pobytu v DSS.
 • Podporujeme intenzívny kontakt prijímateľa s rodinou, prostredníctvom neobmedzených návštevných hodín, ponukou osobného kontaktu cez skype alebo telefonicky, ktorý má napomôcť udržiavaniu dobrých vzťahov s príbuznými.
 • Rodičov aktívne zapájame do spoločných aktivít, ktorými sa prezentujeme v spoločnosti. /divadelné predstavenia, šport, plesy, benefičné predstavenia, tvorivé dielne, letné workschopy/
 • Spoluprácu s rodinou staviame na dohode o spoločnom jednotnom prístupe.