Image
DSS MÉTA TELEFÓN 043 4 23 93 73 FAX 043 4 28 85 23 E-MAIL dss@dss-meta.sk ADRESA J. Palkoviča 4010/1
MARTIN

Vízia

Poskytovaním sociálnych služieb v prirodzených podmienkach a potrebnou podporou dosiahne svoju métu každý.

Poslanie

Poskytovať sociálne služby komunitného charakteru, ktoré umožňujú zmysluplné žitie a trávenie voľného času s využitím ich prirodzených zdrojov a primeranej podpory, s cieľom pripraviť ich na samostatný život ako rovnocenných občanov tejto spoločnosti.

Ciele

 • Nastaviť správne hodnoty organizácie
 • Získavať nové poznatky a skúsenosti zo sociálnej práce
 • Nastaviť vzdelávanie zamestnancov smerujúce k naplneniu poslania
 • Rozšíriť doterajšiu sieť inštitúcií spolupracujúcich pri utváraní príležitostí pre ľudí s postihnutím
 • Poskytovať podporu PSS pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • Informovať PSS o možnostiach smerujúcich ku skvalitneniu ich života na spoločných komunitách
 • Viesť PSS k spoluzodpovednosti a k slobodnému spolurozhodovaniu
 • Vytvoriť sieť spolupráce s dobrovoľníkmi
 • Učiť PSS osvojovať a udržiavať si pracovné návyky
 • Hľadanie možností na vytvorenie chránených pracovných miest
 • Podporovať záujmové aktivity PSS
 • Podporovať spoluprácu s rodinnými príslušníkmi pri napĺňaní osobných cieľov PSS a poslania DSS
 • Vytvorenie nových sociálnych služieb terénneho charakteru – podpora samostatného bývania, špecializovaných služieb – pre imobilných, autistov ako i prijímateľov s vysokou mierou odpory
 • Nastavenie a realizácia sociálnej služby podľa individuálnych potrieb pss